<

בקשות להישפט

בקשה להישפט | מסירת הזמנה לדין לפי תקנה 44א לתקנות התעבורה

הזמנה למשפט בברירת משפט
43. נשלחה במועד הודעה על בקשה להישפט לפי תקנה 42, תומצא לנאשם הזמנה למשפט לפי טופס 8ב שבתוספת.

הזמנה תכופה
44. (א) בעבירות המנויות בתקנת משנה (ב), מותר לקיים את המשפט סמוך לאחר המצאת ההזמנה למשפט, ובלבד שתינתן שהות מספקת לנאשם להגיע לבית המשפט.
ביקש הנאשם לדחות את המשפט כדי למנות לעצמו סניגור או להביא עדי הגנה או מטעמים מוצדקים אחרים, תינתן לו שהות מספקת, לפי הענין, אולם מותר לקיים את משפטו לפי המועד האמור בתקנה 20א.
(ב) ואלה העבירות לענין תקנות משנה (א):
(1) עבירה לפי פקודת התעבורה או התקנות שלפיה, או לפי פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], תש"ל-1970, שלא גרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם חבלה של ממש;
(2) עבירות לפי סעיף 152, 170 עד 172, 174, 186, 189, 191 עד 196, 214 עד 216, 223, 225 עד 228, 273, 275, 334, 357, 379 עד 381, 384, 401, 409, 452 ו-490 לחוק העונשין.
(ג) הזמנה למשפט לגבי עבירות המנויות בתקנת משנה (ב)(1) תהיה לפי טופס 8ג שבתוספת, והיא תימסר בידי שוטר, לרבות עובד ציבורי אחד ששר הפנים או שר התחבורה הסמיך לכך לפי סעיף 222 לחוק, דרך כלל או לענין מסויים.
(ד) הזמנה למשפט לגבי עבירות המנויות בתקנת משנה (ב)(2) תהיה לפי טופס 8ד שבתוספת.

חזקת מסירה
44א. בעבירות תעבורה שעליהן חל סעיף 239א לחוק סדר הדין הפלילי ובעבירות קנס רואים את ההודעה על ביצוע העבירה, ההודעה לתשלום קנס או ההזמנה למשפט, לענין עבירת קנס כאילו הומצאה כדין גם בלא חתימה על אישור המסירה, אם חלפו חמישה עשר ימים מיום שנשלחה בדואר רשום, זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה או את ההזמנה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלן.

העתק הזמנה לבית המשפט
44ב. הומצאה הזמנה למשפט לפי סימן זה, יוגש העתק ממנה לבית המשפט שהנאשם הוזמן להתייצב לפניו.

דין הזמנה
44ג. הזמנה למשפט לפי סימן זה דינה כהזמנה למשפט וככתב אישום שהומצא לנאשם כדין, ודין העתק ממנה משהוגש לבית המשפט, כדין כתב אישום שהוגש לבית המשפט כדין.

מסירת הודעה בעבירות תעבורה | סעיף 239א לחוק סדר הדין הפלילי

עברה שנה מיום שבוצעה עבירה לפי פקודת התעבורה או לפי התקנות לפיה, או לפי פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש"ל-1970, שלא גרמה לתאונת דרכים שבה נפגע אדם או ניזוק רכוש, לא יוגש עליה כתב אישום ולא תומצא בעניניה הזמנה למשפט לפי תקנה 38 לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-1974, אלא אם כן, תוך אותה תקופה:

1. הוזמן החשוד בביצוע העבירה לחקירה

2.נשלחה לחשוד הודעה על ביצוע העבירה

אולם, אם הוכיח בעל הרכב החשוד בעבירה כי לא חלה עליו אחריות לעבירה לפי סעיף 27ב לפקודת התעבורה, ניתן להגיש כתב אישום ולהמציא הזמנה למשפט למי שנהג ברכב, אם לא עברו שנתיים מיום ביצוע העבירה.

סעיף 239א חזקת מסירה לעניין נהיגה בזמן פסילה (תיקון מס' 59) תש"ע-2009 לעניין עבירה של נהיגה בזמן פסילה מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה בלבד, לפי סעיף 67 לפקודת התעבורה, נשלחה הודעה על גזר דין שבו הוטלה הפסילה או הודעה על ההחלטה בדבר הפסילה עד תום ההליכים בדואר רשום, רואים אותה כאילו הומצאה כדין, וכאילו הודע לנמען על הפסילה לפי סעיף 67 האמור גם בלא חתימה על אישור מסירה כאמור בסעיף 237, אף אם לא התקיימו הוראות סעיף 237(ג), זולת אם הוכיח הנאשם כי לא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלה, ואם התקיימו כל אלה:

(1) חלפו 15 ימים מיום משלוח ההודעה.

(2) הנאשם הוזמן לדיון בבית משפט לפי סעיף 237 או בעל-פה לפי סעיף 97.

(3) ההזמנה לדיון כאמור בפסקה (2) כללה אזהרה, בכתב או בעל-פה, לפי העניין, שבמועד הדיון עשויה להתקבל החלטה בדבר פסילה, וכן הודעה בדבר תחולת החזקה לפי סעיף זה אם הנאשם לא יתייצב לדיון.

(4) הדיון בעניין כאמור בפסקה (2) הסתיים באותו מועד, או שמועד הדיון שונה לבקשת הנאשם.

(5) בטופס אישור המסירה של דבר הדואר שהוחזר מולאו פרטי מוסר ההודעה, המען והמועד שבהם היא נמסרה או הטעם לאי-ביצוע המסירה.

המצאת מסמכים | סעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי

(א) מסמך שיש להמציאו לאדם לפי חוק זה, המצאתו תהיה באחת מאלה:
(1) במסירה לידו; ובאין למצאו במקום מגוריו או במקום עסקו – לידי בן משפחתו הגר עמו ונראה שמלאו לו שמונה עשרה שנים, ובתאגיד ובחבר בני-אדם – במסירה במשרדו הרשום או לידי אדם המורשה כדין לייצגו;

(2) במשלוח מכתב רשום לפי מענו של האדם, התאגיד או חבר בני האדם, עם אישור מסירה; בית המשפט רשאי לראות את התאריך שבאישור המסירה כתאריך ההמצאה.


(ב) מסירת המסמך לידי סניגור הנאשם, או מסירתו במשרד הסניגור לידי פקידו, וכן משלוח מכתב רשום עם אישור מסירה לפי מען משרדו, כמוה כהמצאה לנאשם, זולת אם הודיע הסניגור לבית המשפט, תוך חמישה ימים, כי אין ביכלתו להביא את המסמך לידיעת הנאשם.


(ג) נוכח בית המשפט כי המצאה לפי סעיף זה לא בוצעה עקב סירוב לקבל את המסמך או המכתב, או לחתום על אישור המסירה, רשאי בית המשפט לראות את המסמך כאילו הומצא כדין.


(ד)נוכח בית המשפט שאי אפשר להמציא את המסמך כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), רשאי הוא להורות על המצאתו באחת הדרכים האלה:
(1) בהדבקת עותק שלו במקום הנראה לעין בבנין בית המשפט, וכן בבית שבו, כידוע, גר או עסק הנמען לאחרונה;
(2) בפרסום מודעה ברשומות או בעתון יומי;
(3) בכל דרך אחרת שתיראה לו.

מהי המצאה כדין? פסיקה מנחה

עפ"ת 49266-03-11 ארקדי נגד מדינת ישראל , בית המשפט המחוזי בתל אביב, כב' השופט רענן בן יוסף 26.4.11

ערעור על החלטת בית משפט לתעבורה בתל אביב-יפו (כב' השופט מ. דרורי) שלא לקבל בקשה לבטל פס"ד שניתן בהיעדר בעניינו של המערער. המערער לא התייצב לבית משפט קמא לישיבת ראיות בעניין של ברירת משפט בשל תמרור ב 37 שטען שלא עבר את העבירה ונשפט בהיעדרו ונידון ל-400 ₪ קנס בלבד. המערער פנה לבית משפט קמא לבטל את פסק הדין שניתן בהיעדרו בטענה שלא קיבל הודעה על מועד הדיון . טענה זו נדחתה ע"י בית משפט קמא ויכול שבצדק נדחתה. לאור תקנה 44 א' לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד &ndash; 1974, בדבר הדרכים למסירת הזמנה לדין בעבירות לפי סעיף 239 א' לפקודת התעבורה. עפ"י אותה תקנה, אם אכן נשלח למערער הודעה בדואר רשום בדבר מועד הדיון, אזי די בכך. אלא שלתיק בית המשפט מצורף אישור מסירה הנושא כותרת "אישור משלוח דבר דואר רשום" ומתחת לאותה כותרת, כותרת משנה "דבר הדואר שפרטיו רשומים להלן נתקבל למשלוח בדואר רשום". האמור בכותרת הראשית סותר את האמור בכותרת המשנה . הנני בספק האם העובדה שדבר הדואר התקבל הינו ראיה לכך שדבר הדואר נשלח. אמנם רשום מספר הדואר הרשום, אך למשל לא רשום מועד תאריך המשלוח והמסמך אליו הנני מתייחס מעורר, על פניו, תהיות, ואיננו חד-משמעי די לטעמי . הנני דוחה לדיון נוסף כדי שהמדינה תבדוק האם זה האישור הניתן תמיד, האם אין צורך לתת אישור ברור יותר המתאים להוראות התקנה.

צור קשר ואנו נשמח לעזור לך
טל.  התקשר/י עכשיו: 1700-70-10-15
 
 
* שדות חובה

על מנת שנוכל לבחון את הפנייה בצורה המיטבית אנא צרף כל חומר רלוונטי
כגון: דו"ח משטרה, זימון לדין, תוצאות ועדה רפואית ועוד