<

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

חוק ותקנות

הוראות הדין
סעיף 51 לפקודת התעבורה מסמיך את רשות הרישוי לפסול אדם, בהחלטה מנומקת, מלהחזיק רישיון מטעמי כושר נהיגה לקוי:

 

 

"רשות הרישוי רשאית, בהחלטה מנומקת, לפסול אדם המחזיק ברשיון נהיגה, לצמיתות, לתקופה מסויימת, או עד למילוי תנאים שייקבעו בהחלטה, אם היא משוכנעת שבעל הרשיון אינו ראוי לנהוג מחמת כושר נהיגה לקוי" .

 

סעיף 55א(א) לפקודה מסמיך את רשות הרישוי למנות רופאים, בהודעה שתפורסם ברשומות, הרשאים להעניק אישור רפואי לנהיגה. מכח הסמכה זו הוקם המרב"ד אשר תפקידו, בין היתר, לסייע לרשות הרישוי לאתר נהגים בעלי פרופיל אישיותי או מצב רפואי המעידים על אי התאמה לנהיגה בטוחה

סעיף 55א(ב) לפקודה קובע את זכותו של נפגע מהחלטות המרב"ד להגיש ערר לועדת ערר רפואית, במותב של שלושה רופאים:

 

 

"מבקש רשיון נהיגה או בעל רשיון נהיגה הרואה עצמו נפגע מהחלטת רופא מוסמך רשאי לערור, תוך זמן שייקבע בתקנות, לפני ועדת ערר רפואית של שלושה רופאים מתוך רשימה שאישר שר התחבורה בהתייעצות עם שר הבריאות" .

 

תקנה 195(א) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן; התקנות) מגדירה את סמכותה של ועדת הערר, כלהלן:

 

 

"ועדת הערר רשאית לאשר את החלטת הרופא המוסמך, לשנותה או לבטלה או להורות על בדיקה מחודשת בידי הרופא המוסמך (להלן - בדיקה מחודשת) של מבקש רשיון הנהיגה או של בעל רשיון הנהיגה (להלן בתקנה זו - המבקש) או ליתן החלטה אחרת ככל שיחייב הענין" .

 

תקנה 195ג(א) לתקנות קובעת:

 

 

"רופא מוסמך או ועדת ערר, לפי הענין, ימסרו למבקש רשיון נהיגה או לבעל רשיון נהיגה שבדקוהו, לפי בקשתו, את תוצאות הבדיקה הרפואית שנערכה לו, ממצאיהונימוקים (להלן; הממצאים)" .

 


מהסקירה עד כאן עולה, כי הסמכות על פי הדין לפסול רישיון נהיגה של אדם או שלא לחדשו מטעמי כושר נהיגה לקוי, היא של רשות הרישוי לבדה.

הרופא המוסמך במרב"ד או ועדות הערר הינם גופים מקצועיים בעלי מומחיות לבחינת כשירותם האישיותית והרפואית של הנוהגים בדרכים, והחלטותיהם בדבר מבנה אישיותו של הנהג או מצב תפקודו הינן בגדר המלצה לרשות הרישוי המוסמכת לקבל החלטה בענין.

מכל מקום, בהתאם לתקנה 195ג(א), החלטת מרב"ד או ועדת הערר צריכה לכלול את תוצאות הבדיקות ואת הנימוקים להחלטה, ויש למוסרה לבעל הרישיון על פי בקשתו.

על החלטת רשות הרישוי ניתן להגיש ערעור לבית המשפט לעניינים מינהליים בשאלה משפטית בלבד. כך קובע סעיף 55(א1) לפקודה:

 

 

"ערעור על החלטה של רשות הרישוי לפי סעיף 51, שניתנה מטעמים של כשירות רפואית לאחר שניתנה החלטה של ועדת ערר רפואית כאמור בסעיף 55א(ב), תהיה נתונה לערעור לפני בית המשפט לענינים מינהליים; ערעור כאמור יהיה בשאלה משפטית בלבד" .

 

סעיף 55א(ד) לפקודה מוסיף וקובע כי:

 

 

"לא יוגש ערעור לפי סעיף 55 על החלטת רשות הרישוי לפי סעיף 51 שניתנה מטעמים של כשירות רפואית אלא לאחר שניתנה החלטה של ועדת ערר רפואית בערר על החלטת הרופא המוסמך, ולענין זה יימנה הזמן להגשת הערעור מיום שהודיעו לבעל הרשיון את ההחלטה של ועדת הערר הרפואית" .

צור קשר ואנו נשמח לעזור לך
טל.  התקשר/י עכשיו: 1700-70-10-15
 
 
* שדות חובה

על מנת שנוכל לבחון את הפנייה בצורה המיטבית אנא צרף כל חומר רלוונטי
כגון: דו"ח משטרה, זימון לדין, תוצאות ועדה רפואית ועוד