<

התיישנות | מצלמה

המסגרת המשפטית | בקשה להישפט | סעיף 229(א) לחסד"פ
על הודעת תשלום הקנס אותה קבל המבקש חלים סעיפים 228, 229, ו 230- לחסד"פ.  המבקש קיבל הודעת תשלום קנס שעליה חלה לשונו המפורשת של סעיף 229(א). סעיף 229(א) קובע:

"מי שנמסרה לו הודעת תשלום קנס, ישלם, תוך תשעים ימים מיום ההמצאה, את הקנס הנקוב בהודעה, לחשבון שצויין בה, זולת אם פעל באחת מדרכים אלה:

(1)   הגיש לתובע, תוך שלושים ימים מיום ההמצאה, בקשה לביטול כאמור בסעיף קטן (ג);

(2)   הודיע, תוך תשעים ימים מיום ההמצאה, בדרך שנקבעה בתקנות, שיש ברצונו להישפט על העבירה.

מי שהגיש בקשה לביטול כאמור בפסקה (1) לא יהיה רשאי להודיע על רצונו להישפט כאמור בפסקה (2), אלא תוך שלושים ימים מיום המצאת ההודעה על החלטת התובע בענין הביטול.

(ב)  לא שילם אדם את הקנס במועד ולא הודיע שיש ברצונו להישפט על העבירה, תיווסף על הקנס תוספת פיגור בשיעור האמור בסעיף 67 לחוק העונשין, תשל"ז–1977; גביית הקנס תיעשה כאמור בסעיפים 68 ו-70 לחוק העונשין, תשל"ז–1977, וסעיף 69 לאותו חוק לא יחול."

על מי שנמסרה לו הודעת תשלום קנס חלה חובת התשלום זולת אם הגיש בקשה לביטול או הגיש בקשה להשפט. אם לא שילם במועד, רואים אותו כאילו הורשע בבית המשפט.


התיישנות העבירה | סעיף 225(א1) לחסד"פ
היות ומדובר בהודעת קנס המבוססת על צילום רכב, חל סעיף 225 (א1) לחסד"פ, לעניין התיישנות הקובע:

"היתה העבירה עבירת תעבורה כמשמעותה בפקודת התעבורה, שהחשד לביצועה מבוסס על צילום רכב כאמור בסעיף 27א לפקודה האמורה, לא יוגש עליה כתב אישום ולא יומצאו לבעל הרכב בענינה הזמנה או הודעת תשלום קנס, אם כתב האישום, ההזמנה או הודעת תשלום הקנס טרם נשלחו ועברה תקופה כמפורט להלן:

(1)   ארבעה חודשים ממועד ביצוע העבירה, למעט רכב כאמור בפסקה (2);

(2)   שישה חודשים ממועד ביצוע העבירה, אם היה הרכב רכב חדש או רכב מסוג שקבע שר התחבורה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת."

ההבטחה כי תשלח הודעת קנס חדשה בצירוף הטופס אין בה בכדי לבטל את ההודעה הקודמת שניתנה למבקש כדין. הסעיף נועד למנוע מקרים שאדם יופתע על ידי קבלת דוח לאחר שנה ולכן יתקשה להתגונן. הסעיף לא נועד למקרים בהם ידע הנאשם על מה שהואשם בו תוך ארבעה חודשים (ראה בעניין זה  ע"פ 6629/98 אורי הלר ודני ארביב נ. מ"י; רע"פ 3018/06 יחזקאל שבת נ. מ"י). במקרה שלפנינו אין ספק לגבי מודעותו של הנאשם לקיום הקנס . ומשלא קבל את ההודעה בצירוף הטופס המבוקש היה עליו לברר מדוע לא קבל, ובכל מקרה היה עליו להגיש בקשה להישפט על פי המועדים הקבועים בחוק.

יושם לב כי מדובר כאן על התיישנות העבירה. לגבי התיישנות עונשים הרי מדובר בעוון שההתיישנות עליו היא עשר שנים.

הבטחה מנהלית | אימתי?

 בעניין פס"ד ת 6600-07 דן גדעון נגד מ"י, קבע כב' השופט טננבוים כי:

"אין מדובר פה בהבטחה מנהלית אלא בהליך דיוני שאין ספק שהמשטרה רצתה לעמוד בו ואולי עמדה בו.   לפני שאדם תובע על הפרת הבטחה (מנהלית או לא) עליו להראות כי ביקש את מימוש ההבטחה.  במקרה שלפנינו, הנאשם לא תבע מעולם את מימוש ההבטחה. קשה להשתחרר מהרושם שקיווה שברירת הקנס תמות מיתת נשיקה.  קרי, הוא לא ניסה לפנות לרשויות 'למימוש ההבטחה' מחשש שהיא אכן תמומש ותישלח לו ההזמנה. בקצרה, משלא נקט הנאשם כל עמדה, הרי אין לו להלין אלא על  עצמו.

האם אכן עמדה המשטרה בהבטחתה?

יושם לב שכל זה בהתעלם מעמדתה של המשטרה בב"ש 1124/06.  שם טענה המשטרה כי שלחה כדת וכדין את ההזמנה לנאשם בדואר רשום במועד המתאים (30.12.2002), לכתובת המתאימה, ויש לה אף את מספר הדואר הרשום.

צור קשר ואנו נשמח לעזור לך
טל.  התקשר/י עכשיו: 1700-70-10-15
 
 
* שדות חובה

על מנת שנוכל לבחון את הפנייה בצורה המיטבית אנא צרף כל חומר רלוונטי
כגון: דו"ח משטרה, זימון לדין, תוצאות ועדה רפואית ועוד