<

פיצוי לנאשם שזוכה

סעיף 80 שכותרתו הוצאות ההגנה מאוצר המדינה, חוק סדר (תיקון מס' 41) תשנ"ה-1995 קובע כי משפט שנפתח שלא דרך קובלנה וראה בית המשפט שלא היה יסוד להאשמה, או שראה נסיבות אחרות המצדיקות זאת, רשאי הוא לצוות כי אוצר המדינה ישלם לנאשם הוצאות הגנתו ופיצוי על מעצרו או מאסרו בשל האשמה שממנה זוכה, או בשל אישום שבוטל לפי סעיף 94(ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב–1982 בסכום שייראה לבית המשפט; במשפט שמנהל קובל רשאי בית המשפט להטיל על הקובל תשלום כאמור. שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, סכומי מקסימום להוצאות ולפיצויים האמורים. בתיקון מס' 9 לחוק תש"ם-1980 נקבע כי החלטת בית המשפט לפי סעיף זה ניתנת לערעור כפסק דין בפלילים. אם כן, מסעיף 80 לחוק עולות שתי עילות שבהתקיימן עשוי נאשם שזוכה בדין לזכות בפיצוי:

1.לא היה יסוד להאשמת הנאשם.

2. התקיימו נסיבות אחרות המצדיקות זאת.

ואולם, בעניין רע"פ 4121-09 ר. שגיא נגד מדינת ישראל, קבע כב' השופט ס. ג'ובראן כי גם מי שחלף על פני אחת משתי משוכות אלה אינו זכאי לפיצוי אוטומטי ובימ"ש רשאי לצוות כי אוצר המדינה ישלם לנאשם הוצאות הגנתו ופיצוי על מאסרו או מעצרו. במסגרת סעיף זה יש לאזן בין הנזק שנגרם לנאשם בעקבות ההליך הפלילי שנכפה עליו מול האינטרס הציבורי באכיפת החוק. במסגרת השיקולים יש להבטיח כי שיקולי התביעה יהיו עניינים ומקצועיים ולא תקציביים ולהביא בחשבון את השפעת ההכרעה בעניין על התנהגותה העתידית של התביעה. העילה "לא היה יסוד להאשמה" צרה ביותר, ולכן על הטוען לה להוכיח מצב קיצוני של אי סבירות בולטת בהעמדתו לדין וכן להוכיח כי גם בהסתמך על החומר שהיה לנגד עיני התובע, בכוח או בפועל, לפני שעבר תחת מנגנון הבירור המשפטי, לא היה מקום להגשת כתב אישום. העילה בדבר "נסיבות אחרות המצדיקות" פיצוי, מתאפיינת בעמימות שנועדה להקנות לבימ"ש שיקול דעת רחב.

העילה בדבר "נסיבות אחרות המצדיקות" פיצוי חולקה בפסיקה לשלושה סוגי נסיבות:

א. נסיבות שעניינן הליכי-המשפט בכללם.

ב. אופי זיכוי הנאשם.

ג. נסיבות אישיות של הנאשם.

שיקולים אלה אינם בבחינת רשימה סגורה ובכל מקרה על בימ"ש לבחון את הסוגיה על כלל הנסיבות, ולערוך איזון ראוי בין השיקולים השונים. אשר לעילה לפיה "לא היה יסוד להאשמה", אין לומר כי ההחלטה להעמיד את המבקש לדין בהסתמך על הראיות שהיו בידי המשיבה לוקה בחוסר סבירות קיצוני. בנוסף, יש להביא בחשבון את הנטייה המצומצמת להתערב בשיקול דעת הערכאה הדיונית בסוגיית הפיצוי לפי סעיף 80, כאשר בענייננו מדובר במקרה שגרתי בו יישמה הערכאה הדיניות את ההלכות בסוגיה על המקרה, ולא נפלה ביישום זה טעות המצדיקה התערבות. כן נראה כי הכף נוטה שלא לאפשר פיצוי שכן נראה שפגיעת המבקש אינה גבוהה. מאידך, הטלת פיצוי עלולה לפגוע באינטרס הציבורי בתפקוד רשויות התביעה ובהתנהלותן העתידית. מתן פיצוי אף אינו עומד ביחס ראוי לנזק שעלול להיגרם לאינטרס הציבורי; אין גם הצדקה למתן פיצוי בעילה לפי "נסיבות אחרות המצדיקות" פיצוי. אין זה מקרה בו הוכח לאחר בירור העובדות כי המבקש זכאי מעל לכל ספק, אלא מקרה בו חזרה בה המשיבה מכתב האישום, ולא מתקיימות נסיבות אחרות המצדיקות מתן פיצוי."

 

גם כב' השופטת דורנר התייחסה למונח "נסיבות אחרות המצדיקות" פיצוי, בע"פ 4466-98 דבש נגד מדינת ישראל בקובעה:

"לדעתי, אמת-המידה הראויה לתשלום של הוצאות משפט ופיצויים לנאשמים שזוכו בדין היא סוג הזיכוי – אם מן הספק הוא, או מוחלט. זיכוי מוחלט, שיקנה לפי אמת-מידה זאת זכות לתשלום, הינו בין שמלכתחילה לא היה יסוד להגשת כתב-האישום, ובין שבדיעבד התברר כי כך המצב".

ואולם, צוין בעניין שיבלי (פסקה י"ג), כי יש להידרש לכגון דא:
"מתוך בחינה מדוקדקת של נסיבות המקרה. ראשית, אומר כי לא כן לטעמי באשר לזיכוי מחמת הספק או זיכוי 'טכני'. ההבדל הוא במישור הערכי-מוסרי. זיכוי מחמת הספק משמיע לא אחת כי בית המשפט אינו משוכנע מעבר לכל ספק סביר באשמתו של הנאשם, אך בליבו הוא מאמין כי הנאשם ביצע את העבירה. כך גם לעתים נוכח זיכוי "טכני" מסוגים שונים שבית המשפט יראהו ככזה".

באותו עניין הובאה ההיסטוריה החקיקתית של סעיף 80(א), ונאמר
"עינינו הרואות, כי יסוד זה - של מניעת עוול לנאשם היוצא בדין חף מפשע - חוזר באופנים שונים לאורך ההליך החקיקתי של הסעיף... על כן, כשהתוצאה, ולוא בדיעבד, משמעה במהות סוג של עוול לאדם, יש לכאורה מקום לשקול פיצוי... אם נקבע באופן חד משמעי כי הנאשם לא עשה כל עיקר את המיוחס לו, או מקרים בהם התרשלה התביעה בבחינת נושא מהותי בתיק, קרוב אנכי להניח כי בית המשפט יפסוק לו פיצויים".

בנידון דידן אין המדובר במקרה בו נקבע באופן חד משמעי כי המבקש לא עבר את העבירה, וגם אם שגתה התביעה באיבוד החומר, אין זו רשלנות מהותית מן הסוג המצדיק גלגול שיפוטי שלישי. עם זאת סבורני כי על התביעה להפיק לקחים ממקרה זה ולבדוק במבט כולל את דרך טיפולה בכגון דא. כאמור, מצטרף אני לחוות דעת חברי.

 

 

צור קשר ואנו נשמח לעזור לך
טל.  התקשר/י עכשיו: 1700-70-10-15
 
 
* שדות חובה

על מנת שנוכל לבחון את הפנייה בצורה המיטבית אנא צרף כל חומר רלוונטי
כגון: דו"ח משטרה, זימון לדין, תוצאות ועדה רפואית ועוד