Google ג גוגל
4.9
מבוסס על 265 ביקורות
×
js_loader

פסילת רישיון נהיגה על ידי משרד הרישוי

 • עורך דין צורי סבן
  עורך דין צורי סבן

פסילת רישיון בגלל נקודות

תקנה 544 קובעת כי הרשעה בגין עבירה המצוינת בתוספת השישית לתקנות התעבורה מחייבת, בנוסף לכל עונש אחר, ברישום נקודות לחובת הנהג במשרד הרישוי. כאשר, בגין צבירה של 36 נקודות ומעלה רישיונו של הנהג יפסל לתקופה של 3 חודשים. בנוסף, יהיה עליו לעמוד בבחינה עיונית (תיאוריה) לשם חידוש רישיון הנהיגה שלו.

 

חידוש רישיון לאחר שנתיים שלילה

חידוש רישיון לאחר שנתיים שלילה, הוא הליך מורכב. בעקרון זה עובד ככה: תקופת צבירת הניקוד היא לשנתיים, כך שבדרך כלל הנקודות ימחקו בתום תקופה זו [תקנה 547(ב)]. אולם, אם במהלך השנתיים הנהג צבר 12 נקודות, יהא עליו לעבור קורס בסיסי (נהיגה מונעת) ואם לא יעבור הקורס בהצלחה במהלך השנתיים אזי הנקדות שנצברו לחובתו לא ימחקו. אם בתוך תקופת השנתיים יצבור הנהג 22 נקודות ומעלה אזי תוארך תקופת הצבירה ל- 4 שנים, ויהא על הנהג לבצע קורס בסיסי וקורס מתקדם גם יחד.

 

עבור נהג אשר רישיונו הוחזר לו לאחר ריצוי פסילה מטעם משרד הרישוי – תקופת הצבירה תעמוד על 6 שנים מיום חידוש הרישיון. אם במהלכן הוא יצבור שוב 36 נקודות או יותר, רישיונו יפסל לתקופה של 9 חודשים. בנוסף, חידוש הרישיון יותנה בבדיקה של המכון לבטיחות בדרכים ובקיומו של מבחן מעשי ועיוני (טסט ותיאוריה).

להלן רשימת העבירות המנויות בתוספת השישית ומספר הנקודות הקבוע בצד כל עבירה:

עבירות המחייבות ב- 10 נקודות

 • גרימת תאונת דרכים קטלנית [סעיף 304 לחוק העונשין]
 • הפקרה אחרי פגיעה [סעיף 64(א) לפקודת התעבורה]
 • מהירות מופרזת החורגת ב- 30 קמ"ש ומעלה בדרך עירונית או ב- 40 קמ"ש ומעלה בדרך שאינה עירונית או דרך מהירה [תקנות 22(א), 54(א)]
 • עקיפה בדרך לא פנויה או תוך חציית קו הפרדה רצוף [תקנות 47(ד), 47(ה)(5)]
 • אי מתן זכות קדימה בתמרור "עצור" או "האט" [תקנות 22(א), 64(ג) או 64(ד)]
 • נסיעה באור אדום בניגוד לרמזור ה-1 [תקנות 22(א), 64(ד)]
 • אי מתן אפשרות להולך רגל לחצות בבטחה בנסיבות מחמירות [תקנה 67(א)]
 • הובלת מטען שמשקלו חורג ב- 24.9% מהמותר לגבי אותו סוג רכב [תקנה 85(א)(5)]
 • נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים [סעיף 62(3) לפקודת התעבורה; תקנות 26(2), 169ב]
 • נהיגה בזמן פסילת רישיון על ידי משרד הרישוי [סעיף 67 לפקודת התעבורה]

 

עבירות המחייבות ב- 8 נקודות

 • נסיעה ללא רישיון נהיגה תקף [סעיף 10(א) לפקודת התעבורה]
 • גרימת תאונת דרכים עם נפגעים או התנהגות שגרמה נזק לאדם [סעיף 38(3) לפקודת התעבורה, תקנה 21(ב)(2) לתקנות התעבורה]
 • התנהגות שעלולה לסכן חיי אדם [תקנה 21(ב)(4)]
 • נהיגה ברכב אשר מצבו עלול לסכן עוברי דרך[תקנה 27(א)]
 • פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך [תקנה 44(א)]
 • עקיפה כשהראות לקויה לפני צומת (עקיפה מסוכנת), מעבר חצייה או מפגש מסילת ברזל [תקנות 47(ה)(1), 47(ה)(2)]
 • מהירות מופרזת החורגת מהמותר ב- 20 עד 30 קמ"ש בדרך עירונית או ב- 25 עד 40 קמ"ש בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה. [תקנות 22(א), 54(א)]
 • אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל. [תקנות 56(א)(1), 56(א)(2), 56(א)(3), 56(א)(4)]
 • נסיעה באור אדום וצהוב יחד בניגוד לרמזור השני. [תקנות 22(א), 64(ד)]
 • נסיעה באור צהוב מהבהב מבלי לאפשר להולך רגל או לרכב הבא לצומת לחצות בבטחה. [תקנה 64(ה)]
 • הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח. [תקנה 85(א)(4)]
 • הובלת מטען החורג ממידות הרכב. [תקנות 85(ד)(1), 85(ה)(3)]
 • הובלת מכולה בניגוד לתקנות. [תקנות 85א(ו)(1), 85א(ו)(3), 85א(ו)(4]
 • חריגה משעות הנהיגה המותרות. [תקנה 168]
 • נהיגה ברכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש. [תקנה 308(ד)]
 • נהיגה ללא טכנוגרף תקין. [תקנה 364ד(ב)]
 • נהיגה ללא מגביל מהירות תקין. [תקנה 364ה(ג)]

עבירות המחייבות ב- 6 נקודות

 • נהיגה ללא רישיון רכב. [סעיף 2 לפקודת התעבורה]
 • נהיגה בקלות ראש. [סעיף 62(2) לפקודת התעבורה]
 • נהיגה לא זהירה. [תקנה 21(ג)]
 • נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות. [תקנה 83ב(א)]
 • הסעת ילד ללא מושב בטיחות מתאים. [תקנה 83א]
 • אי ציות לתמרור "אין כניסה". [תקנה 22(א)]
 • אי ציות לתמרור האוסר עקיפה. [תקנה 22(א)]
 • נסיעה בכיוון המנוגד לאמור בתמרור (חץ המצויר על פני הכביש גם הוא בגדר תמרור). תקנות 22(א) ו- 36(ד)]
 • אי ציות להוראתו או איתותו של שוטר או פקח עירוני. [תקנות 23(א)(1), 23(א)(2)]
 • נהיגה תוך חוסר שליטה ברכב. [תקנות 26(4), 27(ג)]
 • נהיגה שלא בכביש, למעט כלי רכב דו גלגלי. [תקנה 33(א)]
 • נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף. [תקנה 36(ג)]
 • נהיגה שלא בצד ימין של הדרך. [תקנות 35, 46(א)]
 • נהיגה בכיוון הנגדי בכביש חד- סטרי. [תקנה 37]
 • נהיגת מכונה ניידת או טרקטורון בניגוד לתקנות. [תקנות 39א(א), 39א(ג), 39א(ז), 39ג(א)]
 • עקיפה לפני מעבר חציה או בצומת. [תקנות 47(ה)(3), 47(ה)(4)]
 • רכב מעל 4 טון העוקף שלא כדין רכב עוקף. [תקנה 47(ח)]
 • אי מתן זכות קדימה לרכב מימין; לרכב ממול בפניה שמאלה; לרכב שבדרך הסלולה; לרכב הנע בכביש; לרכב שבא מנגד; אי מתן אפשרות להולך רגל לחצות בבטחה; כניסה למסלול תנועה תוך סיכון. [תקנות 64(א)(1), 64(א)(2), 64(א)(3), 64(ב)(1), 64(ב)(2), 66, 68]
 • כניסה לצומת או למפגש מסילת ברזל כשאין אפשרות להמשין בנסיעה (למשל, כניסה לצומת לא פנוי). [תקנה 65]
 • הובלת מטען בתפזורת שלא כראוי. [תקנות 85(א)(6), 86(1), 86(2), 86(3)]
 • הפרשת חומרים הפוגעים בבטיחות. [תקנה 155]

עבירות המחייבות ב- 4 נקודות

 • אי עצירה בתמרור "עצור". [תקנה 22(א)]
 • הפרעה לתנועה או עיכובה. [תקנה 21(ב)(3)]
 • נסיעה שלא כדין במעגל תנועה (שלא מימינו או מבלי לתת זכות קדימה לרכב החוצה). [תקנה 22(א)]
 • שימוש בטלפון נייד ללא דיבורית. [תקנה 28(ב)]
 • כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מהנתיב הימני. [תקנה 36(ה)]
 • נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה. [תקנה 45]
 • עקיפה מימין או עקיפה אחרי תמרור המודיע על מפגש מסילת ברזל. [תקנה 47(א)]
 • עיכוב התנועה, אי ירידה לשוליים כשהדבר נדרש. [תקנות 48(ב) ו- 48(ג)]
 • אוטובוס החוצה מפגש מסילת ברזל כשהאזור איננו סלול באספלט. [תקנה 57]
 • אי מתן אפשרות להולך רגל לחצות בבטחה. [תקנה 67(א)]
 • הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח. [תקנה 85(א)(3)]
 • הובלת מטען המגביל את שדה הראייה. [תקנה 85(א)(2)(ב)]
 • אי מתן זכות קדימה לרכב בטחון. [תקנה 93(א)(1)
 • נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע. [תקנה 95ד]
 • נסיעה ללא הפעלת אורות כנדרש. [תקנות 96, 97(ד), 99(א)(1), 99(א)(2), 99(א)(3), 101 ו- 103]

עבירות המחייבות ב- 2 נקודות

 • נהיגה כאשר הנוסע איננו חגור, אך הנהג חגור. [תקנה 83ב(א)]
 • נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה. [תקנה 38(א)]
 • גרירת רכב שלא בבטיחות. (תקנה 90(ו)]
 • גרירת מכונה ניידת שלא כדין. [תקנה 91(א)]
 • גרירת גרור או נתמך שלא כדין. [תקנה 91(ב)]
 • גרירת רכב מנועי ברכב שאינו מתאים. [תקנה 91(ג)]
 • גרירה של יותר מגרור אחד ללא היתר מתאים. [תקנה 91(ו)]
 • גרירה באופנוע ללא היתר. [תקנה 91(ז)]
 • נסיעה ללא הפעלת אורות כנדרש. [תקנות 97(א), 97(ב) ו- 97(ג)]

איך תמנע מפסילת רישיון נהיגה על ידי משרד הרישוי?

כאמור, תשלום דו"ח כמוהו כהרשעה בדין. על כן מומלץ לבחון מבעוד מועד דרכים לביטולו של הדו"ח או להמרתו באזהרה לשם הימנעות מצבירת נקודות.

נהג אשר כבר צבר 36 נקודות או יותר בתוך תקופת הצבירה יקבל הודעה בדבר פסילת רישיונו. בתוך 30 יום מהמצאת ההודעה הנהג רשאי לפנות בכתב לרשות הרישוי ולבקש שימוע בעניינו. במקרה כזה מועד תחילת ריצוי הפסילה ידחה ב- 45 ימים, במהלכם הנהג יזומן לשימוע. בשימוע יינתן משקל למידת מסוכנותו של הנהג ולנסיבותיו האישיות.

ערעור

ערעור על החלטת משרד הרישוי ניתן להגיש לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים.

עורך דין תעבורה

צורי סבן

עורך דין תעבורה צורי סבן מייסד ומנכ"ל חברת עורכי הדין סבן ושות' המונה מספר עורכי דין במספר סניפים ברחבי הארץ, החברה עוסקת בענייני תעבורה והמכון הרפואי לבטיחות בדרכים מזה מספר שנים. לעורך הדין סבן הצלחות ותקדימים רבים במסגרתם דאג והשיב לאלפי נהגים את רישיונות הנהיגה שלהם.

אודות >
קבעו פגישת ייעוץ ללא התחייבות

  Google ג גוגל
  4.9
  מבוסס על 265 ביקורות
  ×
  js_loader
  דילוג לתוכן